Uthyrningspolicy

För att få skriva kontrakt

En trygg ekonomi är viktig för att vi ska kunna sköta om och utveckla våra lägenheter och bostadsområden på bästa sätt. Därför finns en policy som gäller nya hyreskontrakt.

 

 

Ålder
För att få teckna kontrakt med oss måste den blivande hyresgästen ha fyllt 18 år.

Däremot kan man ställa sig i vår intressekö från och med 16-årsdagen.

Inkomster och skulder

Den totala årsinkomsten före skatt skall uppgå till lägst 3 gånger årshyran. Som inkomst räknas:

 • Lön från tillsvidare- och provanställning
 • Lön från vikariat eller projektanställning minst sex månader från inflyttningsdatum
 • Inkomst från eget företag. Företaget ska ha bedrivit aktiv verksamhet minst sex månader innan inflyttningsdatum.
 • Pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • A-kassa med sex månader kvar av ersättningsperiod räknat från inflyttningsdatum eventuellt kompletterat med borgen
 • Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning eventuellt kompletterat med borgen
 • Studiemedel eventuellt kompletterat med borgen

Som inkomst räknas även bostadsbidrag och bostadstillägg. Barnbidrag och underhållsstöd räknas inte in. Hyresgästen ska visa intyg på att man har de inkomster och bidrag som man uppger.

Medsökandens inkomster kan räknas med  i inkomstprövningen i det fall man har för avsikt att flytta samman i ett gemensamt hushåll. I det fall medsökanden innehar annan hyresrätt/bostadsrätt/villa/radhus gäller samma regler som för sökanden. Se under rubriken ”Annat permanent boende.

Betalningsanmärkning
Skulder och betalningsanmärkningar registrerade hos kronofogdemyndigheten accepteras normalt inte..

Borgen
I tveksamma fall begär vi borgen och ställer då i fråga om inkomst och betalningsanmärkning samma krav på borgensmannen som på hyresgästen.

Referenser
Vi tar alltid kontakt med arbetsgivare och tidigare hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få veta mer om hyresgästen. Det kan t ex finnas skäl att neka störande personer kontrakt.

Annat permanent boende
En sökande får inte inneha annat permanent boende såsom annan hyresrätt/bostadsrätt/villa/radhus. Ägandeandel mindre än 50% prövas individuellt.
Bostaden hos Tyresö Bostäder räknas som permanentboendet där sökande ska bo och vara folkbokförd.

I det fall sökanden innehar ett annat permanent boende, ska den sökande kunna styrka att hyresrätten sagts upp eller att bostadsrätt/villa/radhus sålts senast vid avtalstecknandet. Dispens från försäljning kan medges i sex månader från datum för avtalets tecknande och vid uppvisande av försäljningsuppdrag.

Ovanstående gäller även under boendetiden.
I det fall en hyresgäst under boendetiden införskaffar annat permanent boende, kan behovet av bostaden hos Tyresö Bostäder komma att ifrågasättas

Internt byte
Hyresgäst som önskar byta lägenhet bör ha bott minst 12 månader i sin lägenhet. Vid kortare boendetid prövas om det finns särskilda skäl för bytet.

För att en hyresgäst ska få flytta till ett annat boende hos Tyresö Bostäder gäller följande:

 • Noll kronor i hyresskuld på den nuvarande lägenheten
 • Inkomstprövning om hyran för den nya bostaden är högre
 • Anmälan om störningar i boendet samt upprepade sena betalningar kan vara skäl att neka till bytet
 • Besiktningen av lägenheten måste vara godkänd och eventuella brister ska vara åtgärdade för att bytet ska godkännas

Viktigt att veta är att en eventuell parkeringsplats inte medföljer vid ett byte!

Trångboddhet
För att förhindra osunda boendeförhållanden, både för hyresgäster som bor trångt och för kringboende, finns riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad.

Riktlinjerna bygger på hur lägenheterna är tekniskt dimensionerade när det gäller till exempel ventilation, men också ekonomiskt dimensionerade när det gäller slitage och förbrukningar. Undantag kan göras för föräldrar med många barn och när lägenheten är större än normalt.

 • 1 rok eller minst 49 kvm, max tre personer
 • 2 rok eller minst 70 kvm, max fyra personer
 • 3 rok eller minst 90 kvm, max sex personer
 • 4 rok eller minst 110 kvm, max åtta personer
 • 5 rok eller minst 120 kvm, max tio personer